dnes je 13.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3.1 Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor zmluvy o prevode časti obchodných podielov

ZMLUVA O PREVODE ČASTÍ OBCHODNÝCH PODIELOV

uzavretá v zmysle ust. § 115 ObchZ

medzi

Prevodcom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Občan Slovenskej republiky

trvale bytom: ..................................................................

a

Nadobúdateľmi:

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Občan Slovenskej republiky

trvale bytom: ..................................................................

a

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Občan Slovenskej republiky

trvale bytom: ..................................................................

a

Meno a priezvisko: .......................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Občan Slovenskej republiky

trvale bytom: ..................................................................

Preambula

Zmluvné strany prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že ich označenie v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá skutočnému stavu.

I.

Prevodca je jedným zo spoločníkov obchodnej spoločnosti .........., s. r. o., so sídlom ................, IČO: ............., zapísanej v obchodnom registri .............., oddiel Sro, vložka č. ..../N, s obchodným podielom vo výške ...... %, ktorý obchodný podiel sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške ............. EUR. Peňažný vklad, na ktorom sa obchodný podiel prevodcu zakladá je úplne splatený. Výška základného imania spoločnosti ..........., s. r. o. je ................ EUR.

Nadobúdatelia sú tretími osobami stojacimi mimo spoločnosť ..........., s. r. o.

II.

Prevodca týmto prevádza časti svojho obchodného podielu, ktorého rozdelenie na tri rovnaké časti schválilo valné zhromaždenie spoločnosti ..........., s. r. o. na svojom zasadaní dňa .............. nasledovne:

a) jednu tretinu svojho obchodného podielu, ktorej časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške .......... EUR prevádza na nadobúdateľa ......................, a to za cenu .......... EUR a nadobúdateľ ................. túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma;

b) jednu tretinu obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške .............. EUR prevádza na nadobúdateľa .................., a to za cenu ........... EUR a nadobúdateľ ..................... túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma;

c) jednu tretinu obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške .............. EUR prevádza na nadobúdateľa ................., a to za cenu .............. EUR a nadobúdateľ .............. túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma.

Odovzdanie a prevzatie ceny za časti obchodných podielov špecifikovaných v bode 1 tohto článku účastníci potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

III.

Vyhlásenia nadobúdateľov

Nadobúdatelia častí obchodného podielu prevodcu vyhlasujú, že sa zoznámili so stavom spoločnosti ............., s. r. o. a že im je známy stav spoločnosti ..............., s. r. o., predovšetkým stav jej záväzkov a pohľadávok, ostatných aktív a pasív a sú oboznámení s technickým vybavením spoločnosti ako aj s jej obchodnými vzťahmi.

Nadobúdatelia častí obchodného podielu