dnes je 13.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o spolupráci

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.1.1 Vzor zmluvy o spolupráci

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObZObchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Odberateľom:

Obchodné meno: .....................................................................

Sídlo: ....................................................................................

Zastúpený: ............................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK45 ....................................................

IČO: .....................................................................................

DIČ: .....................................................................................

IČ DPH: .................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ..........................

Oddiel .................................. Vložka číslo: .............................

(ďalej len „odberateľ“)

a

Dodávateľom:

Obchodné meno: .....................................................................

Sídlo: .....................................................................................

Zastúpený: .............................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 75 ....................................................

IČO: ......................................................................................

DIČ: .......................................................................................

IČ DPH: ...................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .............................

Oddiel ..................................... Vložka číslo: .............................

(ďalej len „dodávateľ“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. 
Úvodné ustanovenie

Odberateľ je ....... napr. obchodnou spoločnosťou poskytujúcou ..... služby ............... .

Dodávateľ je ....... napr. obchodnou spoločnosťou poskytujúcou ..... služby.............. .

Zmluvné strany vzhľadom na svoj záujem zefektívniť interné procesy odberateľa a využiť know-how a skúsenosti v oblasti ....... dodávateľa uzatvárajú túto zmluvu, a to za podmienok uvedených nižšie.

II. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

  1. dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa ............ služby vymenované ... a spočívajúce v ................, a to podľa podmienok tejto zmluvy,
  2. odberateľa zaplatiť dodávateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov dodávateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy dohodnutú odmenu.

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy voči odberateľovi riadne a včas, pričom je povinný konať s odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku odberateľa alebo iných osôb alebo zdravia ľudí.

Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy sám, resp. vlastnými zamestnancami, pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok plnenia tejto zmluvy, najmä dodržiavanie interných predpisov dodávateľa pri vstupe do jeho prevádzok, dodržiavanie bezpečnosti a zachovanie mlčanlivosti. Plnenie prostredníctvom tretej osoby podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu odberateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať na plnenie záväzkov podľa predmetu tejto zmluvy výlučne tím ľudí, ktorí sú riadne vyškolení v oblasti poskytovaných služieb dodávateľom a majú dostatočné skúsenosti a predchádzajúcu prax v tejto oblasti. Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať tento tím, pričom prípadné zmeny vykoná tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod a zaučenie nových osôb.

Dodávateľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy v dohodnutej kvalite v zmysle špecifikácie podľa Prílohy č. ... (v prílohe môžu byť pracovné postupy uskutočňovania činnosti, požiadavky na použitý materiál, suroviny, súvisiace služby a pod., ako aj výkresy, popisy, žiadané parametre alebo charakteristiky výstupov, balenie, súčasti a pod.). O poskytnutých službách je dodávateľ povinný pravidelne mesačne písomne informovať odberateľa s ich podrobným rozpisom.

Rozsah a termíny plnenia odberateľa zmluvné strany dohodnú v harmonograme vždy na obdobie ............... . Harmonogram tvorí Prílohu č. .... a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Mimoriadne práce, nedohodnuté v zmluve, si zmluvné strany dohodnú osobitným dodatkom k tejto zmluve, za ktorý sa považuje aj vzájomne odsúhlasená objednávka konkrétnych prác, ich ceny, termínu a miesta plnenia.

Dodávateľ je povinný uskutočňovať plnenie predmetu zmluvy v priestoroch ..................... .


V .....................

(Možné doplniť: Iné miesto ako dohodnuté v tomto odseku podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu odberateľa.)

Odberateľ je povinný vždy na konci ............ potvrdiť dodávateľovi prevzatie plnenia za obdobie .............. na preberacom protokole. Odberateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré vykazuje zjavné nedostatky.

Odberateľ je oprávnený priebežne kontrolovať činnosť dodávateľa podľa tejto zmluvy.

Odberateľ je povinný poskytnúť na účely plnenia tejto zmluvy dodávateľovi: ................ .

Odberateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi pre prípady, kedy by vznikal odpad pri plnení tejto zmluvy dodávateľom v priestoroch odberateľa, priestor na sústreďovanie tohto odpadu. Dodávateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi odberateľa a jeho internými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá a zabezpečuje ho na svoje náklady odberateľ. Dodávateľ je povinný v prípade vzniku nového druhu odpadov v rámci plnenia tejto zmluvy z jeho činnosti doplniť zoznam vytváraných odpadov a ich druhov, ktorý tvorí Prílohu č. .... tejto zmluvy.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, prostredníctvom ktorých plní túto zmluvu, zachovávali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení tejto zmluvy, t. j., predovšetkým sa zdržali akéhokoľvek konania smerujúceho k narušeniu ochrany obchodného tajomstva odberateľa, jeho interných predpisov a pod.

IV. 
Odmena dodávateľa a platobné podmienky

Odmena dodávateľa je dohodnutá v zmysle cenníka, ktorý tvorí Prílohou č. ... tejto zmluvy. Cenník je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Odmena dohodnutá v ods. 1 tohto článku zahŕňa ................... / nezahŕňa .................. .

Odmena dohodnutá v ods. 1 tohto článku je splatná v lehote ....... dní odo dňa doručenia.

(Alternatíva: Vystavenie faktúry dodávateľa. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do napr.:....... dňa kalendárneho mesiaca za mesiac predchádzajúci, na základe Preberacích protokolov podpísaných odberateľom.)

Dodávateľ má právo fakturovať odberateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry, a to vo výške ....... % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V. 
Osobitné ustanovenia

V zmysle ustanovenia § 28 ZP (Zákonníka práce) v platnom znení dochádza zo zákona dňom účinnosti tejto zmluvy k prechodu práv a povinností z odberateľa ako zamestnávateľa voči zamestnancom ....... uviesť akej prevádzky ........ na dodávateľa, ktorý sa stáva zamestnávateľom zamestnancov špecifikovaných v Prílohe č. ....