dnes je 3.8.2020

Input:

Vzor zmluvy o tichom spoločenstve

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.1 Vzor zmluvy o tichom spoločenstve

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor zmluvy o tichom spoločenstve

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE

zavretá podľa § 673 ObchZ

medzi

Podnikateľom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ................................................

IČO: ..................................................

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „podnikateľ“) .................................................

a

Tichým spoločníkom:

Meno, priezvisko, titul: ........................

Trvale bytom: .......................................

Narodený: .............................................

Rodné číslo: ........................................

Číslo OP: ..............................................

Občan Slovenskej republiky .............

(ďalej len „tichý spoločník“),

ktorej predmetom je vloženie peňažného (nepeňažného) vkladu tichého spoločníka podnikateľovi.

I.

Podnikateľ je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......... . Predmetom podnikania je kúpa a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja ďalším spotrebiteľom (maloobchod), veľkoobchod, reklamná činnosť, služby poskytované v cestovnom ruchu a reštauračná činnosť.

II.

Tichý spoločník sa zaväzuje vložiť podnikateľovi peňažný vklad vo výške 50 000 €. Okrem toho poskytne podnikateľovi nepeňažný vklad nehnuteľnosť „sklady a výrobná hala nachádzajúce sa v k. ú. obce Slatinky na ulici ...... popisné číslo .... súpisné číslo ..... zapísanú na LV č. ....... evidovanú Okresným úradom, katastrálnym odborom ...... .

Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť peňažný vklad na účet spoločnosti vedený v ...., číslo účtu .........., v lehote 7 dní od podpísania zmluvy o tichom spoločenstve. Záväzok tichého spoločníka sa považuje za splnený pripísaním peňažného vkladu na účet spoločnosti.

Tichý spoločník sa zaväzuje na poskytnutie nepeňažného vkladu do 7 dní od podpísania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na ocenení nepeňažného vkladu spoločníka na základe evidovanej účtovnej hodnoty majetku a na základe dohody strán vo výške ...................... €. Nepeňažný vklad prevezme podnikateľ zápisnične s uvedením stavu, v akom sa nehnuteľnosť nachádza.

Podnikateľ sa zaväzuje poistiť nepeňažný vklad proti následkom spôsobenej škody živelnou pohromou a proti škodám vzniknutým z prevádzky podnikateľskej činnosti.

Na nehnuteľnosti tichého spoločníka môže podnikateľ vykonávať stavebné úpravy len s jeho predchádzajúcim súhlasom.

III.

Použitie vkladu tichého spoločníka

Vložené vklady tichého spoločníka podnikateľ použije na predmet činnosti kúpa a predaj tovaru maloobchod a veľkoobchod.

(Alternatíva: Tichý spoločník poskytuje vklady na celý predmet činnosti podnikateľa.)

IV.

Určenie podielu na zisku

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí podielu zisku pre tichého spoločníka vo výške ..... % z dosiahnutého zisku, pričom prihliadli na hodnotu peňažného a nepeňažného vkladu.

Tichému spoločníkovi vzniká právo na podiel na zisku do 30 dní od schválenia účtovnej závierky valným zhromaždením. V prípade neschválenia účtovnej závierky vzniká právo na podiel na zisku do 15 dní od uloženia oznámenia spoločnosti do zbierky listín o neschválení účtovnej závierky.

V.

Podiel na strate

Zmluvné strany sa dohodli, že tichý spoločník sa vloženými vkladmi nepodieľa na strate podnikateľa.

(Alternatíva: Tichý spoločník sa podieľa na strate podnikateľa do výšky svojho peňažného vkladu.)

VI.

Trvanie zmluvy

Zmluvné strany uzavierajú zmluvu na dobu neurčitú.

Výpovedná lehota oboch strán na ukončenie zmluvy je dvojmesačná. Začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

Dôvodom pre vypovedanie zmluvy zo strany tichého spoločníka sú:

  • nevyplatenie dohodnutého podielu na zisku po uplynutí lehoty uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy,

  • nehospodárne nakladanie s vkladmi spoločníka zo strany podnikateľa,

  • tichý spoločník môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, v tomto prípade je výpovedná lehota tri mesiace.

VII.

Práva tichého spoločníka

Podnikateľ sa zaväzuje umožniť tichému spoločníkovi vstup do všetkých výrobných a iných priestorov.

Tichý spoločník môže na svoje požiadanie nahliadať do všetkých účtovných dokladov a dokladov pri uzavieraní zmlúv a iných úkonov pri výkone činnosti podnikateľa.

Podnikateľ sa zaväzuje oboznámiť tichého spoločníka so schválenými podnikateľskými zámermi ako aj všetkými uzneseniami valného zhromaždenia spoločnosti.

Podnikateľ sa zaväzuje oboznámiť tichého