dnes je 26.1.2021

Input:

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z. V zmysle tohto ustanovenia sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie práce alebo úrad práce.

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa citovaného zákona. Predmetom dane je podľa § 2 písm. b) zákona príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 zákona o dani z príjmov a príjmov, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 13 citovaného zákona. Keďže uvedený príspevok nie je zaradený medzi príjmy oslobodené