dnes je 3.8.2020

Input:

Záverečné poznámky

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.14 Záverečné poznámky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Poukázali sme na niektoré problémy zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve vyplývajúce z ustanovení Obchodného zákonníka, ale aj v súvislosti s konkurzným konaním. Zo zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva osobitná zodpovednosť štatutárnych orgánov dlžníka za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia. Zodpovednosť vzniká, ak štatutárny orgán vedel alebo mohol vedieť o úpadku dlžníka.

Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka, ktorá je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu vzniknutú porušením povinnosti pri nepodaní návrhu na vyhlásenie konkurzu sa spravuje podľa ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka a je založená na princípe subjektívnej zodpovednosti za zavinenie.

Podľa novely ZoKR v roku 2015 sa v § 11 ods. 2 zavádza nová sankcia pre porušenie povinnosti štatutárnych orgánov podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník v predĺžení. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške jednej polovice zákonného základného imania akciovej spoločnosti (polovica z 25 000 eur predstavuje sumu 12 500 €) do