dnes je 3.8.2020

Input:

Zmena vzorov návrhov na zápis do obchodného registra

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Zmena vzorov návrhov na zápis do obchodného registra

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 178/2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov dochádza k nižšie uvedeným zmenám.

V súvislosti so zmenami v Obchodnom zákonníku, je potrebné od septembra 2018 k návrhom na zápis zmien do Obchodného registra prikladať čestné vyhlásenia, a to:

a) ak pri prevode obchodného podielu nemá spoločnosť povinnosť predložiť k návrhu na zápis zmien do obchodného registra súhlas správcu dane, predloží písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá takúto povinnosť;

b) pri zlúčení spoločností čestné vyhlásenie o tom, že:

1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii,

2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením tejto spoločnosti,

3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené;

c) pri rozdelení spoločnosti čestné vyhlásenie o tom, že:

1. zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,

2. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,

3. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

4. voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.

Čestné vyhlásenia uvedené pod bodmi b) a c) vyplývajú zo skutočnosti, že prevod obchodného podielu sa nemôže uskutočniť:

1. ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení,

2. ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo

3. ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia