dnes je 5.3.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Aké zmeny nastanú v podvojnom účtovníctve po 1. 1. 2021 v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov?

Odpoveď č. 1

Novela postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinná od 1. 1. 2021 prináša zmeny v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov len v súvislosti s tzv. „ostatnými dlhodobými záväzkami“ účtovanými prostredníctvom účtu 479.

Na účte 479 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 - Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet, okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b). Na tomto účte sa účtujú taktiež záväzky vyplývajúce z tichého spoločenstva.

Po 1. 1. 2021 dôjde k spresneniu, podľa ktorého sa na tomto účte v účtovníctve koordinačného centra účtujú prijaté finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú garanciu podľa osobitného predpisu. Doplní sa tak účtovanie finančnej garancie v účtovnej jednotke, ktorou je koordinačné centrum zriadené podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to na účet záväzkov, keďže tieto prostriedky slúžia na zabezpečenie záväzkov.

Otázka č. 2

Mám otázku vo veci účtovania, pri prijatej dotácii z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s vypuknutím COVID-19.

Odpoveď č. 2

Predmetom posledných zmien v zákone, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je vytvorenie dotačného rámca na poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID-19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť, aj keď tieto nehnuteľnosti nemohli využívať.

Osobitosťou dotácie na nájomné je to, že sa poskytuje nájomcovi na základe žiadosti, ktorú podáva v mene nájomcu a na vlastný účet prenajímateľ. Nájomca je povinný na vyzvanie bezodkladne poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. V prípade jej schválenia to štát elektronicky oznámi prenajímateľovi aj nájomcovi a príslušnú čiastku nájomného pošle priamo na účet prenajímateľa.

V účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky.

Otázka č. 3

Od roku 2021 by mali v súvislosti s koronakrízou nastať zmeny veľkostných kritérií pre povinnosť auditu. Môžete uviesť konkrétne zmeny?

Odpoveď č. 3

Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,
  • priemerný