Darček k Vášmu predplatnému
Valné zhromaždenie od A po Z

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.10.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 15.10.2019
1 EUR1,1 USD (-0)
1 EUR0,88 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0,01)
1 EUR25,82 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Odporučané postupy

Odporúčaný postup pri registrovom konaní pred registrovým súdom

Konanie pred registrovým súdom v súvislosti so zápisom právnických a fyzických osôb podnikateľov, zahraničných právnických a fyzických osôb sa zmenilo vydaním zákona č. 161/2015 Z. z., ktorým bol vydaný civilný mimo sporový poriadok. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Konania vo veciach obchodného registra sú upravené v štvrtej hlave zákona v § 278 –303 CMSP.  Registrové konanie je upravené v zákone o obchodnom registri č. 530/2003 Z. z. a namiesto doterajšej úpravy v OSP sa postup pri registrácii upravuje zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilným mimo sporovým poriadkom ( CMSP ).

Podľa § 278 CMSP sa za konanie vo veciach obchodného registra považujú:      

 1. konanie o zápise údajov do obchodného registra,
 2. konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,
 3. konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra.

Kauzálna príslušnosť registrových súdov je upravená v § 279 ods. 1 CMSP. Podľa tohto ustanovenia je registrovým súdom okresný súd príslušný na vedenie obchodného registra a vedie ho vždy určený okresný súd v sídle kraja. Je preto ustanovených 8 registrových súdov nasledovne pre jednotlivé obvody Krajských súdov:

 1. Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava I,
 2. pre obvod Trnavu Okresný súd Trnava,
 3. pre obvod Krajského súdu v Trenčíne – Okresný súd Trenčín,
 4. pre obvod Krajského súdu v Nitre – Okresný súd Nitra,
 5. pre obvod Krajského súdu v Žiline – Okresný súd Žilina,
 6. pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici – Okresný súd Banská Bystrica,
 7. pre obvod Krajského súdu v Prešove – Okresný súd Prešov,
 8. pre obvod Krajského súdu v Košiciach – Okresný súd Košice I.

Miestna príslušnosť registrového súdu je upravená v zákone o obchodnom registri podľa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby podnikateľa.

Konanie o zápise údajov do obchodného registra

Pojmovo sa definuje konanie o zápise údajov do obchodného registra, rozumie sa zápis novo vzniknutej spoločnosti aj zápis zmeny zapísaných údajov (ak sa napríklad mení a doplňuje predmet činnosti spoločnosti alebo sa mení a odvoláva štatutárny orgán, alebo jeho člen a zapisuje sa nový člen štatutárneho orgánu) a výmaz zapísaných údajov napríklad aj pri zrušení spoločnosti.            

Pri jednotlivých druhoch obchodných spoločností sú v Obchodnom zákonníku uvedené osoby oprávnené v jej mene na podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra. V mene spoločnosti s ručením obmedzeným návrh podávajú v spoločenskej zmluve  uvedení  konatelia spoločnosti. Návrh musí byť podaný s osvedčeným podpisom na predpísanom formulári. Konatelia sa môžu dať zastupovať spravidla advokátom, pričom ho musia riadne splnomocniť na konanie a na splnomocnení musí byť uvedený úradne osvedčený podpis u notára alebo na matrike.  Splnomocnenec musí svoj podpis na návrhu na zápis spoločnosti nechať riadne úradne osvedčiť.

Návrh na zápis do obchodného registra sa môže podať v listinnej, ale aj v elektronickej podobe. Podmienkou však je, že návrh podaný v elektronickej podobe musí obsahovať aj prílohy podané v elektronickej podobe.   Navrhovateľ však musí mať zaručený elektronický podpis, ktorým elektronické podanie podpisuje.

Výhodou elektronického podania je, že navrhovateľ v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch, ak splní podmienky elektronického podania návrhu aj v prílohami a opatrí ho elektronickým podpisom, musí zaplatiť len 50% z pevnej sumy stanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov.

 

Náležitosti návrhu

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo doručenia listiny preukazujúcej oprávnenie na podnikanie, ktorým sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikanie. Rozhodujúce pre plynutie tejto lehoty je, ktorá skutočnosť nastala skôr, či založenie spoločnosti, alebo keď spoločnosť dostala živnostenské oprávnenie.  Návrh na zmenu zápisu a návrh na výmaz sa musí podať do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, ak má spoločnosť viacerých spoločníkov – najviac však môže mať 50 – jej zakladatelia musia zabezpečiť spísanie spoločenskej zmluvy, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 110 Obch. zák. V prípade, ak spoločenská zmluva predpísané náležitosti neobsahuje, nespĺňa náležitosti na zápis do obchodného registra. V prípade, že spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá len 1 osoba, musí spísať zakladateľskú listinu. Návrh na zápis do obchodného registra musí byť podaný na  požadovanom formulári a musí obsahovať aj všetky prílohy.                                                 V praxi niekedy spôsobuje problém obchodné meno spoločnosti, ak je zameniteľné s obchodným menom inej spoločnosti už zapísanej v niektorom obchodnom registri. Zakladatelia spoločnosti  preto pri úkonoch smerujúcich k jej založeniu by si mali na stránke obchodného registra orsr.sk overiť, či už nie je zapísaná v obchodnom registri spoločnosť s rovnakým menom, aké chcú použiť pre svoju novo zakladanú spoločnosť.  Dôležité je preukázanie živnostenského alebo iného oprávnenia, ktoré potrebuje spoločnosť na svoj predmet podnikania uvedený v spoločenskej zmluve a doklad o oprávnení na podnikanie musí byť k návrhu na zápis pripojený. K sídlu spoločnosti musí spoločnosť preukázať vlastnícke oprávnenie alebo nájomný prípadne iný užívací vzťah.

Vyšší súdny úradník preverí, či spoločenská zmluva uzavretá na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným obsahuje v súlade s § 110 Obch. zák. tieto údaje-

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,                                                                           určenie spoločníkov s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby a obchodného mena a sídla právnickej osoby, môže mať najviac 50 spoločníkov,                                     -predmet podnikania (činnosti)                                                                                výška základného imania – musí byť najmenej 5 000  eur  výška vkladu jednotlivých spoločníkov – hodnota vkladu spoločníka musí byť najmenej 750 eur, pred podaním návrhu na zápis sa musí každý spoločník splatiť aspoň 750 eur s tým, že súčet splatených vkladov pri založení spoločnosti musí byť aspoň 2 500 eur – 50% zákonného základného imania, pri nepeňažných vkladoch  sa musí určiť ich predmet s uvedením peňažnej sumy, akú hodnotu predstavujú,                                                                     -mená a bydliská a rodné čísla jednotlivých konateľov spoločnosti a spôsob akým v mene spoločnosti konajú (rodné číslo sa uvádza len pre potreby registrového súdu, na výpise z obchodného registra, ktorý môže získať aj tretia osoba, sa neuvádzajú) ak je konateľom zahraničná fyzická osoba a nemá pridelené rodné číslo, uvádza sa namiesto neho dátum narodenia,                                                                           uvádza sa osoba, ktorá je poverená úlohou správcu vkladu,                                           výška rezervného fondu a spôsob jeho doplňovania, rezervný fond  najmenej vo výške 10% základného imania,                                                                                    musia sa uviesť výhody, ktoré sa poskytujú osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, v prípade, že sa žiadne výhody neposkytujú, tak sa musí v spoločenskej zmluve uviesť, že výhody sa nikomu neposkytujú,                              predpokladané náklady súvisiace so  založením a vznikom  spoločnosti – súdny poplatok za zápis, poplatky za jednotlivé živnosti, odmena advokáta, ak sa na založení spoločnosti zúčastňuje.                                                                                            

Pri skúmaní návrhu na zápis vyšší súdny úradník overuje                                                              

Navrhovateľom je spoločnosť, v mene ktorej môže konať štatutárny orgán alebo za ňu môžu konať iné poverené osoby. V prípade, ak návrh neobsahuje všetky požadované náležitosti, registrový súd odmietne návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra v súlade s § 282 CMSP. Súd v uznesení o odmietnutí  musí uviesť všetky chýbajúce náležitosti v návrhu na zápis, pre ktoré ho odmietol vykonať. Navrhovateľ je oprávnený podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra. Navrhovateľ musí podať námietky voči odmietnutiu návrhu na zápis v lehote 15 dní odo dňa doručenia odmietnutia návrhu na zápis.

V podaní, v ktorom navrhovateľ podáva námietky, môže vytýkané chýbajúce náležitosti odstrániť doložením chýbajúcich dokladov alebo opraviť vytýkané nedostatky v spoločenskej zmluve. Navrhovateľ z uznesenia súdu musí jasne vidieť, v čom pochybil a čo má opraviť vo svojom podaní a priložených dokladoch. Vyšší súdny úradník nemôže vydať uznesenie o odmietnutie návrhu bez toho, že by v ňom uviedol chýbajúce náležitosti návrhu.

Návrh na zápis preskúma registrový súd prostredníctvom vyššieho  súdneho úradníka  z nasledovných aspektov:

- Podala  návrh na zápis oprávnená osoba?

- Obsahuje  návrh všetky potrebné náležitosti a návrh na zápis úplný?

- Sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené

osobitným predpisom?

- Sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom?

- Zhodujú sa údaje uvedené v návrhu na zápis s údajmi vyplývajúcimi

z predložených príloh?

- Bol zaplatený súdny poplatok ?

Vyšší súdny úradník bude za neúplný považovať návrh na zápis,

- ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom,

- v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom,

- v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,

- z ktorého jasne a zrozumiteľne nevyplýva účel návrhu na  zápis,

- ak nie sú riadne vyplnené všetky kolónky formulára.

Registrový súd rozhoduje o námietkach v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia. Odmietnuť vykonanie zápisu môže v prípade, ak navrhovateľ nesplnil podmienky na zápis, ktoré sa vyžadujú osobitným predpisom pre každý druh spoločnosti alebo družstva.

Uznesenie sa považuje za rozhodnutie vo veci samej. Ide preto o meritórne uznesenie, voči ktorému je prípustné podanie odvolania voči nemu.

Súd rozhoduje o námietkach navrhovateľa bez nariadenia pojednávania. V prípade, že navrhovateľ v námietkach odstránil vytýkané nedostatky v uznesení o odmietnutí vykonania a v podaní námietok boli splnené všetky podmienky na vykonanie zápisu, súdny úradník vykoná zápis. Registrový súd oznámi navrhovateľovi vykonanie zápisu a pošle mu o tom potvrdenie, v ktorom sa uvedie obsah zápisu a vydá výpis z obchodného registra, ktorý odošle navrhovateľovi. Navrhovateľ proti vykonaniu zápisu nemôže podať námietky.

V prípade, ak navrhovateľ v plnom rozsahu neodstránil  vytýkané  nedostatky v podaní na zápis, bude o námietkach rozhodovať sudca registrového súdu, ktorý námietky uznesením zamietne.

Navrhovateľ je oprávnený podať odvolanie voči uzneseniu o zamietnutí námietok. Navrhovateľ môže prípadné neodstránené nedostatky odstrániť aj v podanom odvolaní na Krajský súd až do času rozhodnutia tohto súdu o odvolaní.

V CMSP sa v § 288 upravujú ustanovenia o elektronickom podaní námietok. Námietky môže navrhovateľ podať v listinnej podobe osobne do podateľne súdu alebo poštou. V prípade podania námietok v elektronickej podobe na elektronickom formulári pre elektronické podanie zverejnené na ústrednom portáli verejnej správy musia byť námietky autorizované podľa osobitného predpisu zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, lebo inak na námietky  súd neprihliada. 

V prípade podania námietok v elektronickej podobe, všetky prílohy predkladané navrhovateľom v elektronickej podobe,  musia byť podané spolu s námietkami, lebo inak na námietky nebude registrový súd prihliadať. V prípade, ak navrhovateľ podal námietky v elektronickej podobe a prílohy a doklady predkladané navrhovateľom majú listinnú podobu, musia byť všetky prílohy v listinnej podobe doručené na registrový súd v ten istý deň, ako bolo doručené podanie v elektronickej podobe.

Podľa § 288 ods. 4 CMSP platí, že ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe a ich súčasťou sú prílohy v listinnej podobe, musí byť v námietkach uvedené, ktoré prílohy sa dokladajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe. V takomto prípade musia byť doručené prílohy podávané v listinnej podobe na registrový súd v lehote 15 dní od doručenia uznesenia o odmietnutí vykonania zápisu.

V takomto prípade plynie lehota 10 dní na rozhodnutie pre registrový súd o námietkach od doručenia prílohy, ktorá sa mala podať v listinnej podobe.

Konanie o zosúladení údajov

Konanie o zosúladení údajov je upravené v § 289 CMSP. Jeho účelom je odstránenie rozporov pri zápise údajov do obchodného registra a dosiahnutie zhody zápisu so skutočným právnym stavom inak ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Podmienkou podania návrhu na začatie konania o zosúladení údajov môže podať každá osoba, ktorá má právny záujem na správnosti zapísaných údajov v obchodnom registri. Môže tak urobiť aj každý, koho sa zapísané údaje týkajú, najmä spoločník spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu.

Samotná zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o zosúladení údajov. Registrový súd podanie takejto osoby vždy posudzuje ako návrh na zápis údajov do obchodného registra.

Súdy a iné orgány majú oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k registrovému súdu a upozorňujú na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri.

Účastníkmi konania o zosúladenie údajov sú navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údaje majú byť do obchodného registra zapísané alebo z obchodného registra vymazané. Účastníkom konania môže byť aj iná osoba, ktorá chce vstúpiť do konania o zosúladenie údajov, predpokladom  na vstup do konania však je, že musí osvedčiť právny záujem a požiadať o vstup do konania. Registrový súd o vstupe takejto osoby do konania rozhodne  uznesením.

Návrh na začatie konania alebo uznesenie o začatí konania doručuje registrový súd dotknutým účastníkom a zároveň ich vyzve, aby sa vyjadrili, či súhlasia s vykonaním zápisu navrhovaných údajov do obchodného registra, alebo aby oznámili skutkové tvrdenia alebo právne dôvody, ktoré bránia navrhovanému zápisu.

V prípade, ak ide o opravu zrejmých chýb v písaní alebo počítaní,  alebo iných zrejmých nesprávností, nepostupuje tak, že by posielal návrh na vyjadrenie účastníkom konania.

Registrový súd môže nariadiť pojednávanie, ak sú skutkové tvrdenia medzi účastníkmi aj po zaslaných vyjadreniach sporné.           

Sporné otázky o údajoch, ktoré sa majú vyriešiť v konaní o zosúladení údajov, môže ovplyvniť aj iné súdne konanie, ktoré je vedené na súde o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia týkajúce sa sporných údajov. V takomto prípade registrový súd preruší konanie a vyčká na výsledok konania o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia podľa Obchodného zákonníka. Môže to byť v prípade, ak osoba odvolaná z funkcie štatutárneho orgánu s uznesením nesúhlasí napríklad z dôvodu, že valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané alebo nebolo uznášaniaschopné.

Konanie na registrovom súde však nie je možné prerušiť, ak na inom súde prebieha súdne konanie, ktorého predmetom sú skutkové a právne otázky, ktoré by mohli mať význam ako predbežná otázka.

Ak registrový súd rozhodne o vykonaní zápisu do obchodného registra v konaní o zosúladení údajov, zároveň s rozhodnutím uloží zapísanej osobe zaplatiť súdny poplatok vo výške, ktorú by bola povinná zaplatiť  za návrh na zápis údajov do obchodného registra.

Konanie o zrušenie zápisu údajov

Každá osoba, ktorá má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri, alebo každá osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú, najmä spoločník zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu, môžu navrhnúť, aby registrový súd zrušil zápis do obchodného registra. Člen štatutárneho orgánu to môže urobiť v prípade, ak sa vzdal funkcie z osobných alebo zdravotných dôvodov a spoločnosť v zákonnej lehote nekonala a nezbavila ho funkcie, alebo ak aj súhlasila so vzdaním sa funkcie, nepodala návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri. Môže to byť aj v prípade, že osoba nebola riadne zvolená na valnom zhromaždení, a napriek tomu je v obchodnom registri zapísaná.

Konanie o zrušenie zápisu sa začína na návrh. Navrhovateľ je povinný návrh na zrušenie zápisu údajov v obchodnom registri odôvodniť tým, že skutkové a právne dôvody na zápis údajov neboli splnené.

Ak boli v obchodnom registri zapísané údaje, na základe ktorých vznikla právnická osoba alebo na základe ktorých došlo k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu právnickej osoby, takýto zápis nie je možné zrušiť.

Účastníkmi konania sú  navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej sa zápis týka. Účastníkom konania  sa môže stať aj osoba, ktorá osvedčí právny záujem účasti v konaní. Registrový súd o pribratí takéhoto účastníka do konania rozhoduje uznesením.

Súd v konaní rozhoduje uznesením. Ak uznesenie nadobudne právoplatnosť, lebo sa žiaden z účastníkov neodvolal, registrový súd zruší zápis údajov do obchodného registra a pri zapísanej osobe poznamená, že zápis bol zrušený z dôvodov nesplnenia skutkových a právnych predpokladov pre vykonanie zápisu.

Výmaz zapísanej osoby

Pri fyzickej osobe a pri zahraničnej osobe návrh na výmaz podáva samotná osoba, ktorej sa zápis týka. Pri výmaze spoločnosti z obchodného registra v dôsledku zrušenia s likvidáciou návrh podáva likvidátor, pri zrušení s právnym nástupcom štatutárny orgán zanikajúcej spoločnosti.

 

Súdne poplatky

Osoba, ktorá požaduje výpis z obchodného registra, musí za tento výpis zaplatiť  jednotný paušálny poplatok za vo výške 6,50 eura, nehľadiac  na počet strán výpisu.

Položka 17 upravujúca poplatky za registrové konanie v  zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch znie v roku 2019 nasledovne:

Vo veciach obchodného registra

 1. a) z návrhu na prvý zápis:
 2. akciovej spoločnosti 750 eur,
 3. iných právnických osôb 300 eur,
 4. fyzickej osoby - podnikateľa 150 eur
 5. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 300 eur,
 6. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby - podnikateľa 30 eur,
 7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 300 eur,
 8. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 150 eur,
 9. b) z návrhu na zmenu zápisu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 330 eur,
 10. c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov  týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým  súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska  66 eur,
 11. d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99 eur.

Položka 24b:

 1. a) za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimo sporového poriadku v listinnej podobe 6,50 eura,
 2. b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej 1, 50 eura,
 3. c) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo  vydania potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 3 eurá.

Položka 24c

Za nahliadnutie do obchodného registra 3 eurá.

Údaje z obchodného registra sú voľne prístupné aj na internete www.orsr.sk, získané výpisy však sú len informatívne a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Verejný prístup k obchodnému registru

Kým vyššie uvedené charakteristiky obchodného registra sú rozhodujúce

z pohľadu zapísanej osoby, prístupnosť údajov a listín, ktoré sa do obchodného registra zapíšu a do zbierky listín uložia, je významná z pohľadu tretích osôb.

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (§ 12)

Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného

registra, kópie listín a potvrdenia zo zbierky listín:

(1) Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy.

(2) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku odpis, výpis alebo potvrdenie o určitom zápise alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je.

(3) Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra.

(4) Po zaplatení súdneho poplatku registrový súd vydá žiadateľovi kópiu listiny zo zbierky listín alebo potvrdenie o tom, že určitá listina v zbierke listín uložená nie je.

(5) Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené nahliadať do listín, ktoré boli podkladom na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz a vyhotovovať si z nich odpisy; to platí aj pre listiny, ktoré nie sú uložené do zbierky listín.

(6) Registrový súd môže v odôvodnených prípadoch zapožičať orgánu činnému v trestnom konaní listinu, ktorá je súčasťou súdneho spisu, ak je potrebná na znalecké dokazovanie a nie je uložená v zbierke listín.

Zverejnenie v Obchodnom vestníku zabezpečuje registrový súd.

Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom (kalendárnom) roku postupne. V záhlaví vydania sa uvádza vydavateľ, číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Súčasťou posledného vydania Obchodného vestníka vydaného v bežnom (kalendárnom) roku je celoročný register obchodných mien zverejnených v Obchodných vestníkoch vydaných v tom roku. Vydania Obchodného vestníka sa spravidla delia na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.

 
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.10.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
28.10.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: