dnes je 24.5.2024

Input:

Elektronická archivácia dokumentov - kódy, prístupy, deklarovanie v rámci interných účtovných záznamov od 1. 1. 2022

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.3 Elektronická archivácia dokumentov – kódy, prístupy, deklarovanie v rámci interných účtovných záznamov od 1. 1. 2022

Ing. Jozef Pohlod

Ak má účtovná jednotka zámer previesť účtovné záznamy z písomnej formy do technickej, v súlade s § 31 ods. 3 ZoÚ zákona o účtovníctve, je povinná dodržať podmienku zhodnosti účtovných záznamov.

Ako vhodný spôsob dodržania zhodnosti účtovných záznamov sa javí prevedenie z písomnej do technickej formy zaručenou konverziou, uvedenou v § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Takýto spôsob umožní, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky ako pôvodný dokument.

Zákonom o účtovníctve tieto formy nie sú vyžadované, je však na účtovnej jednotke, akým

Najnovšie články
viac článkov