dnes je 20.7.2024

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 164/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikáciíGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. augusta nastáva účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení ...

Podrobnosti k vyhláške č. 165/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známkeGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na augustovú účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa tiež mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

Výklad k zákonu č. 162/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochGarancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom augustovej novely zákona o cestnej doprave je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/738 zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 137, 16.5.2022). Ministerstvo ...

Výklad k zákonu č. 163/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Garancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom rozšíriť dozornú právomoc Ministerstva dopravy Slovenskej republiky sa, s účinnosťou od 1. augusta, ustanovuje, že tento ústredný orgán štátnej správy je oprávnený vykonať štátny odborný dozor nad cestami I. až III. triedy a miestnymi cestami, a to v prípade, ak to vyžaduje ...

Úspešné firmy kladú dôraz na diverzitu a inklúziuGarancia

15.7.2024, Zdroj: SITA

... Diverzita a inklúzia v pracovnom prostredí sú dnes nepostrádateľnými prvkami úspešných spoločností. Tieto dva kľúčové faktory pomáhajú podľa Slovak Telekom firmám vytvárať prostredie, kde sa každý zamestnanec cíti rešpektovaný a prijatý, čo vedie k vyššiemu výkonu a angažovanosti. „Keď chceme, ...

Firmy v prvom polroku hľadali viac ako 161-tisíc nových zamestnancovGarancia

15.7.2024, Zdroj: SITA

... Firmy v prvých šiestich mesiacoch tohto roka uverejnili viac než 161-tisíc pracovných ponúk, čo je mierny medziročný pokles o 2-tisíc inzerátov. Najviac ponúk na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk pribudlo v máji, necelých 30-tisíc. Zvýšený dopyt po nových zamestnancoch je z oblastí ako školstvo ...

Výklad k zákonu č. 160/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovGarancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinná od 15. júla, nadväzuje na plán udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a zároveň reaguje na vybrané problémy rozvoja ...

Výklad k zákonu č. 161/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)Garancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov čiastočne upravená § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 7 ods ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 159/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnostiGarancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 6. júla nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií ...

Výklad k zákonu č. 157/2024 Z. z. - Zákon o Slovenskej televízii a rozhlaseGarancia

11.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým júlovým dňom nadobudol účinnosť nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov. Týmto predpisom dochádza k zrušeniu doteraz platného zákona č.  532/2010 Z. z.  o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový predpis ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podieluArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.   Stiahnuť vzor Rozhodnutie jediného spoločníka    pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté v súlade s ust.  § 132 a § 117 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník,    v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Peter Gučík ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia.   Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej radyArchív

12.6.2023, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Timea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor   Ing. Ladislav Hlavačka bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55 GOBELIN SK, s. r. o. Šafárikova 10 810 01 Bratislava V Nitre dňa .................. VEC: VZDANIE SA FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY Dolu podpísaný, Ing. Ladislav Hlavačka, nar ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Zodpovednosť za BOZP v podniku. Zodpovednosť zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a bezpečnostného technikaArchív

7.5.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD. Zodpovednosť zamestnávateľa Rozhodujúce postavenie a rozhodujúcu zodpovednosť v starostlivosti o BOZP má  zamestnávateľ , ktorý bezprostredne organizuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou, prevádzkou a ďalšími aktivitami, ktoré sú viazané ...

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práceArchív

21.4.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O ORGANIZAČNEJ ZMENE prijaté v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) ZP Zákonníka práce v platnom znení Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o. IČO : 12 355 677 so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení, aktuality a predpokladané zmeny

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,26 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov