dnes je 7.12.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 447/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie SRGarancia

1.12.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Na ochranu obchodnopolitických alebo iných dôležitých záujmov Slovenskej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov možno všeobecne záväzným právnym predpisom obmedziť alebo zakázať vykonávanie zahranično-hospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Slovenskej ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 448/2023 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí Opčného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniuGarancia

1.12.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. decembra 2002 bol na 57. zasadnutí valného zhromaždenia OSN rezolúciou A/RES/57/199 prijatý Opčný protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Slovenská republika podpísala opčný protokol dňa 14. decembra ...

Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeniaGarancia

30.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia je zabezpečiť transpozíciu: delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou ...

Informácia k oznámeniu č. 445/2023 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi MV SR a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráciGarancia

29.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 12. júla 2023 bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci. V zmysle článku 19 ods. 2 uvedenej dohody, jej platnosť nastáva dňom podpisu. Dohoda tak nadobudla platnosť 12. júla 2023 ...

Výklad k zákonu č. 443/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

29.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Z dôvodu posilnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa, 25. novembra nadobudla účinnosť novela zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti ...

Podrobnosti k vyhláške č. 442/2023 Z. z. - Vyhláška MŠP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapáchGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom upraviť a doplniť niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z požiadaviek správcu vodohospodársky významných vodných tokov - Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, ako aj na základe aplikačnej praxe, a tiež v súvislosti so zmenami v legislatíve a v organizácii ...

Podrobnosti k vyhláške č. 440/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službeGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od nového roku nadobudne účinnosť vykonávací právny predpis vydaný podľa § 84 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach  týkajúcich sa limitov spotreby pre službu ...

Podrobnosti k vyhláške č. 441/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení vyhláška č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípanýchGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo pôdohospodárstva, na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími stavovskými organizáciami zastupujúcich držiteľov ošípaných, 1. júla budúceho roku upravuje maximálnu lehotu na hlásenie zmien v chovoch ošípaných z doterajších troch dní na sedem ...

Podrobnosti k vyhláške č. 437/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytkaGarancia

27.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími stavovskými organizáciami zastupujúcimi držiteľov hovädzieho dobytka od 1. júla 2024 upravuje maximálnu lehotu na hlásenie zmien v chovoch hovädzieho ...

Podrobnosti k vyhláške č. 439/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadeníGarancia

27.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prijatím zákona č. 285/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená podľa  § 60 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.................................................. IČO: ..................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práceArchív

21.4.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O ORGANIZAČNEJ ZMENE prijaté v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) ZP Zákonníka práce v platnom znení Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o. IČO : 12 355 677 so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská ...

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podieluArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.   Stiahnuť vzor Rozhodnutie jediného spoločníka    pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté v súlade s ust.  § 132 a § 117 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník,    v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Peter Gučík ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Prokúra a postavenie prokuristuArchív

12.6.2023, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prokúra je  špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa  Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach  § 14 ObZ . Prokúru môže udeliť každý podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Zodpovednosť za BOZP v podniku. Zodpovednosť zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a bezpečnostného technikaArchív

7.5.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD. Zodpovednosť zamestnávateľa Rozhodujúce postavenie a rozhodujúcu zodpovednosť v starostlivosti o BOZP má  zamestnávateľ , ktorý bezprostredne organizuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou, prevádzkou a ďalšími aktivitami, ktoré sú viazané ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Podpisovanie dokumentov na diaľku

11.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

12.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2023. Prihláška tu!

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

18.12.2023, ONLINE, Martin Spano

Staňte sa expertom v komunikácii s ChatGPT a Bardom a ich najlepšími pluginmi. Tento kurz nadväzuje na kurz "ChatGPT a Bard – využitie v biznise" Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Obchodná arbitráž v roku 2024

Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie ob...

Štátna pokladnica - čo sa zdokonalilo

V tejto epizóde podcastu sa zameriame na Štátnu pokladnicu a jej fungovanie. Bývalý riaditeľ Štátnej pokladnice nám osvetlí kľúčové výzvy...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákone o sociálnom poistení a aplikačná prax od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.12.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 6.12.2023
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,34 PLN (+0,02)
1 EUR24,34 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov