dnes je 21.10.2021

Najnovšie

Zápis údajov do obchodného registra sa zjednoduší

20.10.2021, Zdroj: SITA

... Zníženie administratívnej záťaže prinesie novelazákonao obchodnom registri, ktorú 19.10.2021 schválil parlament. Zníženie administratívnej záťaže prinesie novela zákona o obchodnom registri, ktorú 19.10.2021 schválil parlament. Vláda návrh zákona predložila na základe požiadavky podnikateľského prostredia ...

Prekročenie oprávnenia/poverenia konať v pracovnoprávnych vzťahochGarancia

19.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony menom zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci ...

Návrh rozvoja rodinných podnikov je podľa Slovenskej komory daňových poradcov nedostatočný

19.10.2021, Zdroj: SITA

... Návrh rozvoja rodinnýchpodnikovna Slovensku z dielne Ministerstva hospodárstva SR považuje Slovenská komora daňových poradcov za nedostatočný. Kritizuje najmä fakt, že daňový aspekt celej problematiky je spracovaný bez konkrétnych náležitostí a neobsahuje presnejšiu špecifikáciu, kto a dokedy má danú ...

Opakované kontroly registračných pokladníc majú význam

19.10.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 778 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v 140 prípadoch. V niektorých prípadoch sa podnikatelia nepoučili. Finančná správa totiž vykonala aj opakované kontroly v 22 prípadoch ...

Pokles obratov v gastre je pre meniace sa farby v COVID automate už na hranici 50 %

19.10.2021, Zdroj: SITA

... Sprísňujúce sa opatrenia, ktoré platia podľa platného COVID automatu, si v gastro sektore začínajú vyberať svojudaň. Počty zákazníkov sa podľa prevádzkovateľov reštaurácií zo dňa na deň znižujú, na čo okamžite reagujú aj tržby.Ich pokles, ktorý prišiel s nástupom červených a bordových farieb COVID automatu ...

Právna úprava zmluvy o dieloGarancia

18.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zmluva o dielo je komplexne upravená v  § 631 až 656 OZ . Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to na vlastné nebezpečenstvo a za dojednanú cenu. Pod pojmom dielo pritom rozumieme hmotne ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra na základe novely zákona o sociálnom poistení

18.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala priamo do prílohy č. 4 tohto zákona. Práve na základe diagnóz ...

Judikatúra z oblasti uznávania záväzkovGarancia

15.10.2021, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok na vydanie bezdôvodného obohatenia vyplývajúci zo vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, účinky uznania treba posúdiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a nie ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vláda schválila rozpočet na rok 2022

15.10.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Vláda dnes schválila štátnyrozpočet nabudúci rok. Deficit sa tak medziročne zníži až opolovicu na4,94 % HDP. Rozpočet počíta vbudúcom rokuscelkovými príjmami vhodnote takmer 20miliárd eur avýdavkami 25,4 miliardy eur. Schodok vhotovostnom vyjadrení by tak mal dosiahnuť 5,5 miliardy eur.Najviac si polepšia ...

V odložených daňových priznaniach si firmy uplatnili trojnásobne viac superodpočtu

15.10.2021, Zdroj: SITA

... V daňových priznaniach podaných do 30. júna tohto roka si superodpočet za minulý rok rok uplatnilo 406 subjektov v objeme takmer 160 mil. eur, na dani z príjmov tak ušetrili viac ako 33 mil. eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. V zozname subjektov uplatňujúcich si ...

viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Archív

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V súčasnom období sú to aj problémy s činnosťou niektorých subjektov, ktoré majú obmedzenú ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

1.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

30.3.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Obchodnoprávne a trestnoprávne aspekty porušenia zákazu konkurencie

Lektor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Dátum: 26.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 27.10.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.10.2021
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,57 PLN (-0)
1 EUR25,51 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA