dnes je 14.6.2024

Input:

Reklama a propagácia - pravidlá účtovania a zdaňovania

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.5 Reklama a propagácia – pravidlá účtovania a zdaňovania

Ing. Dušan Preisinger

Reklama je považovaná za prostriedok, ktorého cieľom je osloviť potenciálneho príjemcu, aby prejavil záujem o kúpenie propagovaného produktu (tovar alebo služba). Pojem „reklama“ definuje zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 2 ods. 1 písm. a) ako predvedenie, prezentáciu alebo iné oznámenie, ktoré súvisí s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou, ktorej cieľom je uplatnenie produktu firmy na relevantnom trhu. Súčasne tento zákon v § 2 ods. 2 definuje, čo sa nepovažuje za reklamu:

  • označenie trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, označenie ich organizačnej zložky alebo prevádzky obchodným menom, označenie hnuteľného a nehnuteľného majetku v ich vlastníctve, prípadne nájme;

  • označenie obálok a listov obchodným