dnes je 20.4.2024

Input:

Vzor žaloby na vydanie majetkového prospechu podľa § 65 ods. 2 OBZ

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.2 Vzor žaloby na vydanie majetkového prospechu podľa § 65 ods. 2 OBZ

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Okresný súd
Štúrova 9 
949 01 Nitra

V Nitre dňa ......... 2023

VEC: Žaloba na vydanie majetkového prospechu vo výške .............,- € v zmysle ustanovenia § 136 a § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka

Žalobca: JABULAN, s. r. o.

IČO: 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Michal Vondák – konateľ

Žalovaný: Ing. Ladislav Vindický,

nar. 15. 2. 1956

trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 58

občan Slovenskej republiky

I.

Žalobca je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sro, vložke č. 12202/N. Žalobca bol založený Spoločenskou