dnes je 18.4.2024

Input:

VZOR Zmluvy o tichom spoločenstve

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 VZOR Zmluvy o tichom spoločenstve

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Zmluva o tichom spoločenstve

uzatvorená podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „Zmluva”)

medzi:

Podnikateľom:

Obchodné meno: ..............................

Sídlo: ..............................

IČO: ..............................

DIČ: ..............................

IČ DPH: ..............................

Číslo účtu: ..............................

Zapísaný v: ..............................

Za ktorého koná: ..............................

(ďalej len „podnikateľ”)

a

Tichým spoločníkom:

Meno a priezvisko: ..............................

Dátum narodenia: ..............................

Trvale bytom: ..............................

Číslo účtu: ..............................

(ďalej len „tichý spoločník”)

(ďalej ”podnikateľ“ a ”tichý spoločník“ spolu ako ”zmluvné strany“)

Článok I.

Najnovšie články
viac článkov