dnes je 14.7.2024

Input:

369/1990 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, v znení účinnom k 1.4.2025

369/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. septembra 1990
o obecnom zriadení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
96/1991 Zb.
1. 4. 1991
mení prílohu B
130/1991 Zb.
15. 4. 1991
mení a dopĺňa § 11
421/1991 Zb.
1. 11. 1991
mení § 11
500/1991 Zb.
11. 12. 1991
dopĺňa § 5
564/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení § 19
11/1992 Zb.
16. 1. 1992
mení prílohu B
295/1992 Zb.
1. 7. 1992
mení, 33 novelizačných bodov
43/1993 Z.z.
15. 2. 1993
mení § 8
252/1994 Z.z.
19. 9. 1994
mení, 18 novelizačných bodov
287/1994 Z.z.
1. 1. 1995
mení prílohu B
229/1997 Z.z.
1. 9. 1997
mení prílohu B
225/1998 Z.z.
23. 7. 1998
dopĺňa § 11 a § 27
233/1998 Z.z.
28. 7. 1998
mení § 11, § 13, § 13c, § 25
185/1999 Z.z.
24. 7. 1999
ruší § 27 ods. 3
389/1999 Z.z.
31. 12. 1999
mení § 13c, § 25
6/2001 Z.z.
1. 2. 2001
mení § 11a, § 13b a § 13c
453/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení, 85 novelizačných bodov
205/2002 Z.z.
8. 5. 2002.
mení § 4, § 11, § 13, § 13a, § 25, a § 30
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 2a
369/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 4, § 11, § 18, § 18a a § 6
535/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení § 2, § 13a a dopĺňa nový § 30b
615/2004 Z.z.
25. 11. 2004
mení § 13, § 18 a dopĺňa nový § 30c
583/2004 Z.z.
1. 11. 2004
dopĺňa § 18f
583/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 1, § 7, § 9 a § 11
757/2004 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 27
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 27 ods. 2
628/2005 Z.z.
2. 1. 2006
mení § 12 ods. 4
267/2006 Z.z.
30.12.2006
dopĺňa § 2 ods. 9
267/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 2 a § 2a
616/2006 Z.z.
1. 1. 2007
pozastavuje účinnosť ustanovení § 2 a § 2a
334/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 11 a § 24
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení slová krajský úrad
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 18a
384/2008 Z.z.
15. 10. 2008
dopĺňa § 6a, § 6b a poznámky pod čiarou
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 13 a § 18c
102/2010 Z.z.
1.4. 2010
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
102/2010 Z.z.
1.1. 2011
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
204/2011 Z.z.
1. 7. 2011
dopĺňa § 11a a poznámku pod čiarou
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 18a
160/2014 Z.z.
15. 6. 2014
mení a dopĺňa § 11a
180/2014 Z.z.
1. 7. 2014
dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
125/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
447/2015 Z.z.
1. 11. 2016
dopĺňa poznámku pod čiarou
70/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 18a a poznámku pod čiarou
5/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa § 25 a poznámku pod čiarou
413/2019 Z.z.
1. 5. 2020
mení § 14
338/2020 Z.z.
1. 12. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
345/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 18a
488/2021 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa 2 novelizačné body
512/2021 Z.z.
1. 4. 2022
mení § 14
42/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
137/2023 Z.z.
1. 11. 2023
dopĺňa § 18f
195/2023 Z.z.
1. 7. 2023
dopĺňa § 11
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
dopĺňa § 2c
285/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE OBCÍ
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami .
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.1a)
(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
§ 1a
Názov obce
(1) Obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.1b) Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.1c)
(2) Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) nariadením: názov obce možno zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) na návrh obce.
(3) Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti.
(4) Obec, ktorá vznikne zlúčením obcí, má spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí. Ak zlučované obce neustanovia v dohode o zlúčení obcí názov novej obce, lebo sa na ňom nedohodli, navrhne ho ministerstvo. Výnimočne možno určiť aj zložený názov obce.
(5) Obec, ktorá vznikne rozdelením obce, má spravidla názov, ktorý mala ako časť obce. Ak nová obec nevznikla z bývalej časti obce, určí sa jej názov podľa odseku 3.
(6) Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia.
(7) Ak sa má určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti v súvislosti so zmenou územia obce, obe zmeny treba vykonať s rovnakou účinnosťou.
§ 1b
Symboly obce
(1) Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
(2) Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.1d)
(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
(5) Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.
§ 2
Územie obce
(1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.
(2) Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov;