dnes je 19.4.2024

Input:

511/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení účinnom k 1.5.2011

511/1992 Zb.
[zrušené č. 563/2009 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30.septembra 1992
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
102/1993 Z.z.
13. 5. 1993
dopĺňa
165/1993 Z.z.
1. 8. 1993
mení § 63 § 97
253/1993 Z.z.
5. 11 1993
mení § 48
254/1993 Z.z.
5. 11. 1993
ruší ôsmu časť
253/1993 Z.z.
1. 1. 1994
mení, 95 novelizačných bodov
172/1994 Z.z.
20. 7. 1994
mení § 103
187/1994 Z.z.
1. 8. 1994
mení § 35
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení § 23
367/1994 Z.z.
30. 12. 1994
mení § 35
374/1994 Z.z.
1. 1. 1995
mení § 97
58/1995 Z.z.
30. 3. 1995
mení, 10 novelizačných bodov
146/1995 Z.z.
20. 7. 1995
mení, 77 novelizačných bodov
304/1995 Z.z.
1. 1. 1996
mení, 12 novelizačných bodov
386/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení §23, § 48, § 72, § 103
12/1998 Z.z.
1. 2. 1998
mení §23, § 15, § 18
219/1999 Z.z.
1. 9. 1999
mení, 65 novelizačných bodov
367/1999 Z.z.
29. 12. 1999
mení, 33 novelizačných bodov
240/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení, 20 novelizačných bodov
493/2001 Z.z.
1. 12. 2001
mení, 76 novelizačných bodov
215/2002 Z.z.
1. 5. 2002
mení § 31
233/2002 Z.z.
8. 5. 2002
mení, 6 novelizačných bodov
291/2002 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa nový § 31a
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 14 novelizačných bodov
114/2003 Z.z.
1. 5. 2003
mení, 6 novelizačných bodov
609/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 131 novelizačných bodov
191/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení, 31 novelizačných bodov
215/2004 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 23
350/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 30a
443/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení § 30a
523/2004 Z.z.
30. 9. 2004
mení § 65b
679/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 157 novelizačných bodov
679/2004 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 32 ods. 15
68/2005 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 3, § 23 a § 103
534/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 7 novelizačných bodov
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 20, § 30a, § 47
122/2006 Z.z.
1. 4. 2006
dopĺňa § 22 a § 23
215/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení, 169 novelizačných bodov
215/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 14c
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 17, § 30a, § 31 a § 65b
289/2008 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
563/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 35
83/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
466/2009 Z.z.
15. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
504/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
dopĺňa § 23
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 31 a poznámky pod čiarou
494/2010 Z.z.
30. 12. 2010
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
133/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 1 novelizačný bod
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní.
(2) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitný zákon 1) neustanovuje inak.
§ 1a
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňou daň podľa osobitných zákonov 1) vrátane sankčných úrokov a úrokov, ako aj pokuty a poplatky ustanovené zákonom, ktoré spravuje správca dane,
b) správcom dane
1. daňový úrad1a) a obec,
2. colný úrad podľa osobitného zákona,1b)
c) správou daní evidencia a registrácia daňových subjektov a ich vyhľadávanie, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňová kontrola, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov 1a) podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov, 1)
d) daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,
e) daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane,
f) daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,
g) daňovým dlžníkom osoba, ktorá má daňový nedoplatok,
h) daňovým exekučným konaním konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky (§ 90),
i) orgánom najbližšie nadriadeným správcom dane podľa písmena b) prvého bodu Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo”) a správcovi dane podľa písmena b) druhého bodu Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky1c) (ďalej len „colné riaditeľstvo”),
j) zamestnancom správcu dane zamestnanec, ktorého zamestnávateľom je
1. daňové riaditeľstvo1d) ,
2. colný úrad alebo colné riaditeľstvo1e) alebo
3. obec1f) ,
k) registračnou povinnosťou povinnosť daňového subjektu registrovať sa podľa tohto zákona alebo osobitného zákona, 6eb)
l) oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.6eb)
§ 2
Základné zásady daňového konania
(1) V daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní.
(2) Správca dane postupuje v daňovom konaní v úzkej súčinnosti s daňovými subjektmi a pri vyžadovaní plnenia ich povinností v tomto konaní použije len také prostriedky, ktoré ich najmenej zaťažujú a umožňujú pritom správne vyrubiť a vybrať daň.
(3) Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo.
(4) Daňové konanie je neverejné okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.
(5) Správca dane je povinný začať daňové konanie aj na vlastný podnet vždy, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj v prípade, že daňový subjekt v tomto