dnes je 13.7.2024

Input:

563/2009 Z.z., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2025

563/2009 Z.z.
zákon
z 1. decembra 2009
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa § 11, § 54 a poznámku pod čiarou
440/2012 Z.z.
30. 12. 2012
dopĺňa § 165b
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
435/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
435/2013 Z.z.
1. 9. 2014
dopĺňa § 53a, § 53b a § 53c
213/2014 Z.z.
1. 8. 2014
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení § 165b
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
218/2014 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 47a
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 52 a poznámky pod čiarou
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 79, § 89 a poznámku pod čiarou
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa § 11 a § 23
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
269/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
269/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení § 52
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
447/2015 Z.z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
298/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
339/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
267/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
267/2017 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 52
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 52 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení 5 novelizačných bodov
213/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa poznámku pod čiarou
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 19, § 37, § 159 a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 4, § 8 a § 37
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
dopĺňa § 53 a poznámky pod čiarou
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
369/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
vypúšťa ods. 3 v § 54
416/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
45/2021 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
312/2020 Z.z.
1. 8. 2021
dopĺňa § 164a
395/2021 Z.z.
31. 3. 2022
dopĺňa § 87
408/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
250/2022 Z.z.
1. 1. 2024
dopĺňa 2 novelizačné body
325/2022 Z.z.
7. 10. 2022
mení § 165m
325/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
433/2022 Z.z.
8. 12. 2022
dopĺňa § 1
496/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
496/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
519/2022 Z.z.
31. 12. 2022
mení § 1
59/2023 Z.z.
27. 2. 2023
dopĺňa poznámku pod čiarou
507/2023 Z.z.
31. 12. 2023
dopĺňa poznámku pod čiarou
508/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
87/2024 Z.z.
1. 7. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
102/2024 Z.z.
17. 5. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
102/2024 Z.z.
1. 1. 2025
dopĺňa § 52
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1) neustanovujú inak.
(3) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.1d)
(4) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného.1f)
(5) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1h) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.1h)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) správou daní postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1)
b) daňou daň podľa osobitných predpisov1) vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,2) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu3) a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu,3a)
c) daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,
d) daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň,
e) daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f) daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,
g) oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1)
h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,2) a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.
§ 3
Základné zásady správy daní
(1) Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.
(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.
(3) Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.
(4) Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje. Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy.
(5) Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní