dnes je 21.4.2021

Input:

Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky od 1. januára 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.172 Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky od 1. januára 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Dňom 1. januára 2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (zákon o dočasnej ochrane podnikateľov). Účelom novej právnej úpravy v tomto zákone je zabezpečiť dočasnú ochranu podnikateľom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí v súvislosti s pôsobením opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

V prípade, že by sa podnikateľ dostal do situácie, že by nebol schopný plniť svoje záväzky voči veriteľom, vznikala by mu povinnosť požiadať súd o povolenie reštrukturalizácie alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z..

Zákonom č. 421/2020 Z. z. sa podnikateľom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, umožňuje požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi. Utvára sa tým časovo obmedzený priestor na ochranu životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach na ochranu pred veriteľmi a zároveň aj úprava nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú pomôcť pri ich prekonaní a umožniť pokračovanie v podnikaní. Má sa tým pomôcť aj ochrane pracovných miest zamestnancov, ktorí by inak museli byť prepustení. Zdôrazňuje sa, že dočasná ochrana podnikateľov nemá byť poskytovaná len na základe žiadostí formálne a na základe splnenia zákonom predpísaných podmienok, ale musí sa poskytovať subjektom, ktorí spĺňajú podmienky v súlade s účelom prijatého zákona.

Dočasná ochrana podnikateľov sa poskytuje na základe vydaného neodkladného opatrenia súdu, ktorá má byť poskytnutá na časovo obmedzený rámec určený podnikateľovi vo finančných ťažkostiach, aby mohol prekonať prekážky vo svojej činnosti na efektívne fungovanie a umožnilo naštartovať obnovenie plnohodnotnej činnosti podniku. Dočasná ochrana podnikateľov pôsobí najmä v konkurznom a exekučnom práve a aj v práve obchodných spoločností.

V zákone sa výslovne uvádza, že o dočasnú pomoc môže požiadať podnikateľ – právnická osoba, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Na rozdiel od formy podania na súd, ktoré možno podať v listinnej alebo elektronickej podobe, žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany možno podať na súd len v elektronickej podobe. Musí byť podaná do elektronickej schránky príslušného súdu elektronickými prostriedkami na príslušnom na to určenom formulári. Musí byť podpísaná a autorizovaná žiadateľom. Ak žiadateľ nedisponuje elektronickým podpisom, musí požiadať advokáta alebo inú osobu, ktorá ním disponuje, aby žiadosť podala.

V zákone sa predpisujú povinné náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať, a identifikujú žiadateľa. Musí obsahovať označenie príslušného súdu, na ktorý je podávaná, identifikáciu žiadateľa, ak ide o podnikateľa - fyzickú osobu, musí obsahovať meno, priezvisko, miesto podnikania, dátum narodenia a jej pridelené identifikačné číslo – ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo a jej identifikačné číslo. Každá žiadosť musí obsahovať vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia, ktoré sú uvedené v žiadosti, sú pravdivé. Musí byť v nej aj dátum, kedy je podávaná. Predpisujú sa povinné obsahové náležitosti jednotlivých vyhlásení, ktoré musí žiadosť o povolenie dočasnej ochrany obsahovať.

Žiadosť obsahuje vyhlásenie žiadateľa, že je oprávnený na jej podanie a ňou sleduje účel uvedený v zákone.

Dôležitou súčasťou je vyhlásenie, že s poskytnutím dočasnej ochrany súhlasí nadpolovičná väčšina veriteľov podľa výšky pohľadávok, ktorými disponujú.

Ak ide o právnickú osobu, musí obsahovať uvedenie, že nie sú jej známe dôvody na jej zrušenie, ak ide o žiadateľa - právnickú osobu (nadväzuje na ustanovenie Obchodného zákonníka o zrušení spoločnosti súdom, ak spoločnosť nezaloží do registra účtovných závierok riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku).

Každý žiadateľ musí uviesť, že v čase podania žiadosti nemá zákonnú povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu a že voči nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu a ani nepodal návrh na začatie reštrukturalizácie ani povolenia reštrukturalizácie.

Žiadateľ musí vyhlásiť, že voči nemu nepôsobia účinky exekučného konania alebo iného vykonávacieho konania vedeného voči nemu na uspokojenie nárokov súvisiacich s činnosťou podniku.

Žiadateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva.

 • musí vyhlásiť, že v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,

 • musí vyhlásiť, že v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,

 • musí vyhlásiť, že riadne vedie účtovníctvo a riadne zakladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok prostredníctvom príslušného daňového úradu pri podávaní daňového priznania.

Žiadateľ aj vyhlasuje, že v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane.

žiadosti musí žiadateľ pripojiť aj prílohy, ktorými sú:

 • písomný súhlas veriteľov, ktorý nie je starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,

 • zoznam majetku spolu s označením, aké ťarchy na ňom viaznu,

 • zoznam záväzkov spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených veriteľov,

 • zoznam spriaznených osôb,

 • priebežná účtovná závierka.

Príslušný súd preskúma, či žiadosť obsahuje všetky predpísané formálne náležitosti, a ak ich obsahuje, súd poskytne podnikateľovi dočasnú ochranu a vydá o tom potvrdenie o jej poskytnutí, ktoré je doručené uložením v spise. Súd informáciu bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú nasledujúci deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku. Vo vzťahu k tretím osobám účinky dočasnej ochrany pôsobia od okamihu, keď sa o nej dozvedeli. Žiadateľ sa po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Význam dočasnej ochrany pre podnikateľa a jeho účinky:

 • voči podnikateľovi nie je možné rozhodnúť o začatí konkurzného konania,

 • počas trvania dočasnej ochrany podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok a túto povinnosť nemajú ani jeho štatutárne orgány,

 • voči podnikateľovi nemožno pre pohľadávku, ktorá mu vznikla voči nemu, začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu a takéto právo vykonať,

 • voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nie je možné započítať pohľadávku vzniknutú po poskytnutí dočasnej ochrany so spriaznenou pohľadávkou vzniknutou voči podnikateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany,

 • pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred jej poskytnutím, nemôže druhá strana počas dočasnej ochrany vypovedať, odstúpiť od zmluvy, alebo odoprieť plnenie zo zmluvy. Neplatí to však, ak by tým druhá strana ohrozila prevádzkovanie svojho podniku, plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie podniku, podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté po poskytnutí dočasnej ochrany,

 • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou:

 • záväzky, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti podnikateľskou činnosťou a s ňou súvisia a s plneniami potrebnými na zachovanie prevádzky podniku vzniknuté po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ oprávnený uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami a prednostne veriteľom, ktorí nepatria medzi spriaznené osoby,

 • zákonnou povinnosťou je, že je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Ukladá sa mu zákaz rozdelenia zisku, použitia iných vlastných zdrojov a zákaz vrátenia úveru alebo iného podobného plnenia, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany,

 • musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť