dnes je 16.6.2024

Input:

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.276 Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger


Stiahnuť vzor

Dodatok č. 1

k pracovnej zmluve zo dňa ........

uzatvorený v súlade s § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce -

v znení neskorších predpisov medzi:

1. Zamestnávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

zastúpený:

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu .......

Oddiel: ..........vložka č.: ..........

(ďalej len „zamestnávateľ”)

a

2. Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko:

Bytom:

Dátum narodenia:

Číslo OP:

Rodné číslo:

Št. príslušnosť:

(ďalej len „zamestnanec”)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany” alebo jednotlivo „zmluvná strana”),

Článok I.

Preambula

1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli na tejto zmene

Najnovšie články
viac článkov