dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17c Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.7 Komentár k ZDP § 17c Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 17c


(1) Základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu,80b)

a) upraví o sumu vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozštiepení obchodných spoločností alebo družstiev vykázanú podľa osobitného predpisu,1) ak tieto oceňovacie rozdiely nezahrnuje do základu dane právny nástupca tohto daňovníka,

b) upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou podľa osobitného predpisu1) a jeho zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3 a o rozdiel medzi reálnou hodnotou80ad) neodpisovaného majetku