dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17ca Odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.7.1 Komentár k ZDP § 17ca Odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách

Ing. Ján Mintál

§ 17ca


  • Základ dane daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením, sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu,80b)

    1. upraví o sumu vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri odštiepení obchodných spoločností alebo družstiev vykázanú podľa osobitného predpisu,1) ak tieto oceňovacie rozdiely nezahrnuje do základu dane nástupník tohto daňovníka,
    2. upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou podľa osobitného predpisu1) a jeho zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3 a o rozdiel medzi reálnou hodnotou80ad) neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a g) a o goodwill alebo záporný goodwill ešte nezahrnutý do základu dane,
    3. zníži o sumu