dnes je 20.5.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17e Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.9 Komentár k ZDP § 17e Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 17e


(1) Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu,80b) sa

a) nezahrnuje suma vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozštiepení obchodných spoločností alebo družstiev vykázaná podľa osobitného predpisu,1) ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom, ktoré právny nástupca tohto daňovníka prevzal v pôvodných cenách podľa osobitného predpisu,1) a k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, ktoré prevzal v ocenení podľa § 25,

b) nezahrnujú opravné položky vytvorené k zásobám, cenným papierom a k dlhodobému hmotnému majetku