dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17ea Odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.9.6 Komentár k ZDP § 17ea Odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách

Ing. Ján Mintál

§ 17ea


  • Do základu dane daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu,80b) sa

    1. nezahrnuje suma vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri odštiepení obchodných spoločností alebo družstiev vykázaná podľa osobitného predpisu,1) ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom, ktoré nástupník tohto daňovníka prevzal v pôvodných cenách podľa osobitného predpisu,1) a k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, ktoré prevzal v ocenení podľa § 25,
    2. nezahrnujú opravné položky vytvorené k zásobám, cenným papierom a k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,1) ak nástupník tohto daňovníka prevezme pôvodné ceny zásob, cenných papierov, dlhodobého hmotného majetku a