dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 25a

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.1 Komentár k ZDP § 25a

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 25a


Vstupnou cenou finančného majetku1) je

a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [ § 3 ods. 1 písm. e)§ 12 ods. 7 písm. c) prvý bod],

b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý bezodplatne, okrem akcií alebo obchodných podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutých v súvislosti s nepeňažným plnením podľa § 9 ods. 1 písm. p),

c) hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka,37a) ak ide o

1. finančný majetok,1) ktorý

Najnovšie články
viac článkov