dnes je 21.4.2021

Input:

Možnosti obrany povinného v exekučnom konaní

5.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.7 Možnosti obrany povinného v exekučnom konaní

Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V súčasnej ekonomickej situácii sa obchodná spoločnosť môže veľmi ľahko dostať do postavenia povinného. Tento negatívny jav je často dôsledkom sekundárnej platobnej neschopnosti. Exekučný poriadok však povinnému priznáva nielen povinnosti, ale aj práva a v súvislosti s nimi upravuje prostriedky právnej ochrany povinného.

Medzi prostriedky právnej ochrany povinného zaraďujeme inštitút námietok. Exekučný poriadok rozlišuje viacero typov námietok, medzi tie najfrekventovanejšie patria:

1.) námietky proti exekúcii

2.) námietky proti trovám exekúcie

3.) námietky vzťahujúce sa k zaujatosti súdneho exekútora

ad 1.) Námietky proti exekúcii má právo podať iba povinný. Pre ich podanie platí 14-dňová lehota, ktorá začína plynúť deň po tom ako si povinný prevzal upovedomenie o začatí exekúcie. Táto lehota je fixne daná a nie je možné ju predĺžiť. V súvislosti s námietkami proti exekúcii platí tzv. koncentračná zásada, v zmysle ktorej sa prihliada iba na dôvody v námietkach uvedené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliada. Exekučný poriadok uvádza štyri prípady, v ktorých možno námietky proti exekúcii podať:

- ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku,

- ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku (napr. došlo k úhrade dlhu),

- ak existujú dôvody vzťahujúce sa na aktívnu vecnú legitimáciu (oprávneným nie je ten, kto ním má v skutočnosti byť) alebo pasívnu vecnú legimitáciu (povinným nie je ten, kto ním má v skutočnosti byť),

- ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná (napr. udelená amnestia).

Námietky proti exekúcii sa predkladajú súdnemu exekútorovi, ktorý pokiaľ im vyhovie, upustí od vykonania exekúcie. V opačnom prípade ich predkladá súdu, ktorý je povinný o nich rozhodnúť do 60 dní od ich doručenia. Pokiaľ boli námietky podané oneskorene alebo sú nedôvodné, súd ich zamietne. Pokiaľ súdny exekútor predložil námietky na rozhodnutie súdu, vo vykonávaní exekúcie ďalej nepokračuje. Exekúcia spočíva. To znamená, že ak došlo k zablokovaniu peňažných prostriedkov na účte povinného, exekútor nevydá exekučný príkaz, na základe ktorého by došlo k ich odpísaniu z účtu v banke. Čaká ako rozhodne súd a až na základe toho robí potrebné úkony

ad 2.) Námietky proti trovám exekúcie možno podať v rovnakej lehote ako