dnes je 14.6.2024

Input:

Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienky

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienky

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Od 1. februára 2013 je autonómia zmluvných strán pri uzatváraní obchodných záväzkových vzťahov obmedzená zákonnými ustanoveniami, ktoré do oblasti zmluvného práva zavádzajú nové inštitúty nekalých obchodných podmienok a nekalej obchodnej praxe (§ 369d Obchodného zákonníka). Tieto nové právne inštitúty boli do právnej úpravy zavedené v súvislosti s novou úpravou splatnosti záväzkov a novou úpravou výšky úroku z omeškania. Ustanovenia zmluvy, ktoré by sa významne odchyľovali od zákonných limitov splatnosti peňažného záväzku alebo by obmedzovali veriteľa pri realizácii jeho práva na úrok z omeškania, môžu byť súdom posúdené ako neplatné. Platí, že pôjde o zmluvné dojednania, ktoré sú uzavreté na základe zákona, platí však, že nesmú byť v hrubom