dnes je 21.7.2024

Input:

Neplatnosť právnych úkonov podľa Zákonníka práce

20.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.295 Neplatnosť právnych úkonov podľa Zákonníka práce

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. (ZP) používa univerzálny právny pojem právny úkon, ale nevymedzuje jeho obsah. Jeho definícia sa nachádza v § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka: „Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.” ZP však upravuje jeho neplatnosť nad rámec všeobecných požiadaviek, ktoré sú kladené na perfektný právny úkon v zmysle § 37 až 40 OZ (napr. nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom). Podľa § 17 ods. 1 ZP právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný. Podľa ods. 2 je neplatný aj právny úkon, ak to výslovne ustanovuje ZP alebo

Najnovšie články
viac článkov