dnes je 20.6.2024

Input:

Odmeňovanie konateľa, jeho odvodové povinnosti a zdaňovanie

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Odmeňovanie konateľa, jeho odvodové povinnosti a zdaňovanie

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Obchodné spoločnosti ako právnické osoby konajú navonok prostredníctvom štatutárneho orgánu. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac konateľov, ktorí robia právne úkony v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vzťah medzi spoločnosťou a jej konateľom je ex lege obchodnoprávnym, ktorý sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na výkon funkcie štatutárneho orgánu môže byť uzatvorená zmluva o výkone funkcie. Zmluva o výkone funkcie, uzatváraná medzi spoločnosťou a konateľom, musí byť písomná a musí byť schválená valným zhromaždením. Zmluva môže podrobnejšie upraviť práva a povinnosti štatutárneho orgánu, ako aj otázku jeho odmeňovania. V prípade, že spoločnosť neuzavrie so štatutárnym orgánom

Najnovšie články
viac článkov