dnes je 14.7.2024

Input:

Odvoz a likvidácia domového odpadu

21.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8 Odvoz a likvidácia domového odpadu

Ing. Peter Pittner; Mgr. Laura Fotopulosová

Oblasť nakladania s odpadmi vo všeobecnosti upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Miestnou samosprávnou úpravou nakladania s odpadmi je príslušné všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

Miestny poplatok za komunálne odpady

Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá obec podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem odpadov z elektrických zariadení a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatníkom je fyzická