dnes je 21.7.2024

Input:

Povinnosť konateľa viesť účtovníctvo spoločnosti

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5 Povinnosť konateľa viesť účtovníctvo spoločnosti

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Obchodný zákonník v ustanovení § 35 ObZ ukladá podnikateľom povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom. Účtovníctvo spoločnosti je relatívne uzavretý, vnútorne usporiadaný systém informácií. Účtovníctvo v podmienkach trhovej ekonomiky je nezastupiteľné predovšetkým z hľadiska potrieb finančného riadenia. Príslušným právnickým a fyzickým osobám musí podávať plnohodnotné informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov, imaní, nákladoch a výnosoch, alebo výdajoch a príjmoch, a o výsledkoch hospodárenia. Podrobná úprava je obsiahnutá najmä v osobitnom zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Povinnosť viesť účtovníctvo má

Najnovšie články
viac článkov