dnes je 13.5.2021

Input:

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Star, s.r.o.

12.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.58 Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2020 - Star, s.r.o.

Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult


Spoločnosť Star, s. r. o. mala v roku 2020 výnosy vo výške 1 059 500 € a náklady vo výške 1 019 800 €. Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 39 700 €.

Účtovné odpisy boli zaúčtované na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 47 009 € a nákladové úroky na účte 562 – Úroky vo výške 15 980 €. Účtovná jednotka prijala v roku 2020 pôžičku od závislej osoby vo výške 700 000 €. Úroky vzťahujúce sa k tejto pôžičke predstavujú náklad, ktorý bol zaúčtovaný vo výške 26 600 € (táto suma sa uvedie do riadku 1, stĺpca 2 tabuľky I –Transakcie závislých osôb).

Riešenie: 25 % x (39 700 € + 47 009 € + 15 980 €) = 25 672,25 €.

Položka zvyšujúca základ dane = 927,75 € (26 600 € - 25 672,25 €); r. 130 / A13.

1. Dňa 21. 9. 2020 spoločnosť prijala faktúru týkajúcu sa certifikácie ISO kvality platnej na 3 roky (od 01. 10. 2020 do 30. 9. 2023) v sume 20 000 € bez DPH. Faktúru bola uhradená 19. 12. 2020.

Z daňového hľadiska musí spoločnosť sumu 20 000 € zahrnúť do základu dane rovnomerne počas doby platnosti ISO certifikátu, najviac však počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené. Úhrada prijatej faktúry bola uskutočnená dňa 19. 12. 2020, doba platnosti certifikátu uplynie 30. 9. 2023, čo je od momentu úhrady menej ako 36 mesiacov.

Zdaňovacie obdobie Pomer Suma v € Úprava ZD r. v DP 
2020  1/34  588,24  19 411,76 (PP)  140  
2021  12/34  7 058,82  7 058,82 (OP)  270  
2022  12/34  7 058,82  7 058,82 (OP)  270  
2023  9/34  5 294,12  5 294,12 (OP)  270  

2. Spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní, pričom fixne dojednaná provízia bola 15 000 € za uzavretie zmluvy s klientom. Spoločnosti na základe zmluvy s klientom plynuli nasledovné výnosy:

  • 30 000 € (rok 2020),

  • 15 000 € (rok 2021).

Provízia bola v plnej výške, tzn. vo výške 15 000 € uhradená sprostredkovateľovi v roku 2020. V tomto prípade ide o províziu, ktorá sa viaže k výnosom dosiahnutým za viacero zdaňovacích období (v zmluve o sprostredkovaní nebola určená hodnota sprostredkovaného obchodu), preto je možné v zdaňovacom období uznať do daňových výdavkov províziu maximálne do výšky 20 % z výnosov dosiahnutých zo zmluvy, ktorá bola predmetom sprostredkovania.

3. V novembri 2020 došlo k trvalému poškodeniu osvetlenia v priemyselnom dvore a táto skutočnosť bola ešte v novembri 2020 oznámená na polícii. V mesiaci marec 2021 polícia uzavrela vyšetrovanie s tým, že páchateľ je neznámy, o čom písomne informovala poškodeného. Obstarávacia cena osvetlenia bola 12 000 €. Účtovná a daňová ZC predstavovala 4 332 €. Osvetlenie bolo poistené proti vandalizmu a poisťovňa vyplatila na bankový účet poškodeného v decembri 2020 náhradu škody vo výške 2 303 €. V decembri 2020 bude uznaná škoda iba do výšky prijatej náhrady od poisťovne vo výške 2 303 €. Zvyšná suma vo výške 2 029 € bude daňovo uznaná až v zdaňovacom období roku 2021, kedy polícia oznámila, že páchateľ je neznámy.

4. V spoločnosti nastali v roku 2020 ešte tieto prípady:

a) Náklady na reprezentačné v celkovej hodnote 550 €.

b) Spoločnosť tvorila rezervy na reklamácie v celkovej hodnote 5 800 €.

c) Rezervy na nevyfakturované dodávky v celkovej hodnote 800 €.

d) Mala DPH zaplatené v CZ, ktorú nebude žiadať vrátiť v celkovej hodnote 158 €.

e) Kreditné úroky na BÚ v celkovej hodnote 16 €.

5. Spoločnosť uhradila faktúru za účtovné služby z roku 2019 v celkovej výške 500 €.

Účtovný prípad Suma v € MD D Vplyv na VH Úprava ZD Číslo riadku v DP 
1. FA za certifikáciu ISO kvality  20 000 €   321  20 000 €  19 411,76 € (PP)  140  
Cena bez DPH  16 666,67 €  518   
DPH  3 333,33 €  343   
Úhrada prijatej faktúry  20 000 €  321  221  15 000 €  9 000 € (PP)  140  
2. FA za sprostredkovanie  15 000 €   321  
Cena bez DPH  12 500 €  518   
DPH  2 500 €  343   
Úhrada prijatej faktúry  15 000  321  221     
3. Vyradenie osvetlenia z dôvodu úplného poškodenia        
a) doúčtovanie účtovnej ZC  4 332 €  549  082  -  2 029 € (PP)  130/A7  
b) vyradenie osvetlenia z majetku  12 000 €  082  022  
Predpis plnenia poisťovne  2 303 €  378  648  +    
4a) Náklady na reprezentačné  550 €  513  xxx  -  550 € (PP)  130/A6  
4b) Tvorba rezerv na reklamácie  5 800 €  548  323  -  5 800 € (PP)  130/A10  
4c) Tvorba rezerv na nevyfakt. dodávky  800 €  518  323  -  800 € (PP)  130/A10  
4d) DPH z CZ (nebudú žiadať)  158 €  5xx  xxx  -  158 € (PP)  130/A16  
4e) Kreditné úroky na BU  16 €  221  662  +  16 € (OP)  240  
5. Úhrada faktúry za účtovné služby z roku 2019  500 €  221  321  +  500 € (OP)  270  

Výsledok hospodárenia zistený v zmysle § 9 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania:   39 700,00 € 
 
Pripočítateľné položky celkom: 38 676,51 € 
z toho:  
Úroky a súvisiace náklady pri nedodržaní pravidiel nízkej kapitalizácie (§ 21a ZDP)  130/A13  927,75 €  
Náklady na získanie noriem a certifikátov uznané v nasl. ZO (§ 17 ods. 19 písm. g) ZDP)  140  19 411,76 €  
Odplaty/provízie za sprostr. prevyš. 20 % zo sprostr. obchodu (§ 17 ods. 19 písm. d) ZDP)  140  9 000,00 €  
Škody presahujúce prijaté náhrady (§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP)  130/A7  2 029,00 €  
Výdavky na reprezentáciu (§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP)  130/A6  550,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  5 800,00 €  
Tvorba rezerv neuzn. za daňový výdavok (§ 21 ods. 2 písm. j) ZDP)  130/A10  800,00 €