dnes je 21.4.2021

Input:

Schválená novela zákona o inšpekcii práce a zákona o BOZP od 1. apríla 2021

9.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.170 Schválená novela zákona o inšpekcii práce a zákona o BOZP od 1. apríla 2021

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2021 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť dňa 1. apríla 2021.

Novela zefektívňuje organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce tým, že Národný inšpektorát práce môže určiť inšpektorátom práce ich organizačnú štruktúru inšpektorátov práce, ako aj zavádza novú kompetenciu Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce za účelom jeho zjednotenia.

Zmeny nastanú aj vo vymedzení niektorých úloh a kompetencií inšpektorátu práce alebo inšpektora práce:

  • - vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva,
  • - oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov,
  • - možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu potrebné informácie podľa § 16 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., po novom aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy,
  • - upravuje sa, ako majú vyzerať výsledné materiály z výkonu trhového dohľadu.

So súhlasom sa stretlo zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví na sumu 20 000,00 €, namiesto pôvodných 33 000,00 €, pretože bolo neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví).

Ďalej sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. tým, že sa kompetencia vydávať predmetné preukazy a osvedčenia odoberie inšpektorátom práce a túto činnosť budú po novom vykonávať oprávnené právnické osoby. Tým sa zníži administratívna a časová záťaž inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

Zavádza sa aj nová povinnosť pre zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce zabezpečiť účasť zodpovedného zamestnanca na účely výkonu inšpekcie práce na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce (inšpektor práce v takom prípade môže vykonať inšpekciu len za účasti príslušného zodpovedného zamestnanca).

Novinkou je aj skrátenie odbornej prípravy štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (uchádzač), z pôvodnej lehoty jedného roka na osem mesiacov. Prax ukázala, že táto lehota je postačujúca na kvalitnú prípravu uchádzačov pred absolvovaním skúšky na inšpektora práce. Čo sa týka odbornej skúšky, tá tiež prešla úpravou, po novom už skúšobná komisia bude