dnes je 20.4.2024

Input:

Trestnoprávna zodpovednosť konateľa

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7 Trestnoprávna zodpovednosť konateľa

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár. CSc.


V zmysle obchodnoprávnej úpravy (§ 135a ObZ) je konateľ spoločnosti povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Okrem zodpovednosti za výkon funkcie upravenej Obchodným zákonníkom však omnoho vážnejšie dôsledky spôsobuje také konanie konateľa, či naopak jeho nečinnosť, ktoré Trestný zákon kvalifikuje ako spáchanie trestného činu. Trestnoprávna zodpovednosť konateľov s. r. o. je najzávažnejší dôsledok porušenia právnych predpisov.

Zavinenie

Trestná zodpovednosť podľa slovenského práva je založená výlučne na zavinení, ktoré musí zahrňovať