dnes je 23.6.2021

Input:

Vymedzenie domácnosti na účely výkonu domáckej práce alebo telepráce od 1. 3. 2021

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.234 Vymedzenie domácnosti na účely výkonu domáckej práce alebo telepráce od 1. 3. 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V zmysle § 52 ods. 1 zákona č 311/2001 Z. z. Zákonníka práce platí, že ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o a) domácku prácu, b) teleprácu (ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku). Jednou z kľúčových podmienok je, že ide o prácu, ktorá je vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca. Podľa § 52 ods. 3 ZP sa za domácnosť považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Môže to byť akékoľvek iné miesto než priestory zamestnávateľa. V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že práca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje. Takisto možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce/telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. Ustanovenie § 52 ods. 3 ZP možno aplikovať iba v kontexte