dnes je 28.11.2021

Input:

Využitie vyjadrenia odborníka v spore o výške škody pri hypotetických úvahách žalobcu v prebiehajúcom spore

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.190 Využitie vyjadrenia odborníka v spore o výške škody pri hypotetických úvahách žalobcu v prebiehajúcom spore

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

V prípade sporu, ktorý má svoj základ v zodpovednosti za škodu, je predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody preukázanie porušenia právnej povinnosti, vzniku škody a príčinnej súvislosti medzi konaním alebo opomenutím (porušenie právnej povinnosti) a následkom (vzniknutou škodou).

Teda, čo v prípade, ak sa snaží žalobca výšku škody, resp. aj skutočnosť, že mu vôbec nejaká škoda vznikla, „zistiť“ až v civilnom procese. Takýto prípad riešil aj Najvyšší súd SR (v uznesení zo dňa 23. júna 2020, sp. zn. 5Obdo/14/2020), išlo o „prípad, kedy žalujúca strana, súc neistá, či jej škoda v príčinnej súvislosti s tvrdeným porušením právnej povinnosti žalovanou stranou vôbec