dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor darovacej zmluvy

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová


DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá v zmysle ustanovenia § 628a nasl. Občianskeho zákonníka

(č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy

(ďalej len „zmluva“):

Článok I. Východiská zmluvy

Darcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi:

  • bytu č. ....................., na 1. p. vchod č. ..... bytového domu nachádzajúceho sa v ..........na .................., súpisné číslo ....................., postaveného na pozemku parcelné číslo ....................., (ďalej len „byt“ v príslušnom gramatickom tvare),

  • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške ...............,

  • spoluvlastníckeho podielu k pozemku zapísanému v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, parcelné číslo