dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

15.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.3 Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca

uzatvorená v zmysle ust. § 58 ZP (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

1. ZAMESTNÁVATEĽOM :

................................. s. r. o.

so sídlom SR, ...............................

IČO : ............................

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ............,

oddiel ................., vložka č. ...............

oprávnený konať v mene spoločnosti : .................... - konateľ

(ďalej ako „zamestnávateľ“)

a

2. Zamestnanec :

............................

nar. ...................., r. č. ...............................

trvalo bytom

Najnovšie články
viac článkov