dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2.1 Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


DOHODA O PREHĹBENÍ KVALIFIKÁCIE

uzatvorená podľa § 155 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .....................................................................................

 

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ....................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................

Dátum narodenia: ...............................................................

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...................... prácu .............................

Článok I.

Predmetom tejto dohody je prehĺbenie kvalifikácie zamestnanca.

Zamestnanec si bude prehlbovať kvalifikáciu tým, že absolvuje školenie v oblasti

Najnovšie články
viac článkov