dnes je 14.7.2024

Input:

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1.2 Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa § 60 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: ...................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................

Dátum narodenia: ...............................................................

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................ prácu .......................

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na skončení pracovného pomeru ku dňu ....................2021.

Dôvodom skončenia