dnes je 20.4.2024

Input:

Vzor dohody o urovnaní

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.4 Vzor dohody o urovnaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o urovnaní

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: .........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Číslo OP: .......................................................................

(ďalej ako „účastník č. 1“)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: