dnes je 19.4.2024

Input:

VZOR Súhlasu vlastníka nehnuteľnosti

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4 VZOR Súhlasu vlastníka nehnuteľnosti

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

VZOR SÚHLASU VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

Týmto prehlásením udeľuje:

MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR, bytom ULICA CISLO, PSC OBEC

ako vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na adrese ULICA CISLO, PSC OBEC,

súpisné č.: XYZ,

katastrálne územie: KATUZEMIE,

obec: OBEC,

okres: OKRES,

evidovaná na liste vlastníctva č.: XYZ

(ďalej len „Nehnuteľnosť”)

s ú h l a s

podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka so zápisom vyššie uvedenej Nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom pre nasledovný subjekt

OBCHMENO s.r.o., IČO: XXXXXXXX so sídlom na adrese ULICA CISLO, PSC OBEC.

Vlastník nehnuteľnosti si vyhradzuje právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (späťvziať) a to s okamžitou účinnosťou.

V