dnes je 18.4.2024

Input:

VZOR Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 VZOR Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

VZOR Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti

.........................., s.r.o.

Zakladateľ uvedený v čl. II tejto listiny týmto zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ust. § 105 a nasl. v spojení s ust. § 57 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”).

Článok I

Obchodné meno a sídlo

  1. Obchodné meno spoločnosti je:..........................., s.r.o. (ďalej aj len „spoločnosť”).
  2. Sídlom spoločnosti je: ...........................................................................
  3. Spoločnosť preukazuje užívacie právo k sídlu spoločnosti, a to na základe nájomnej zmluvy zo dňa ............., uzavretej medzi .................................... ako prenajímateľom a spoločnosťou ako nájomcom.

Článok II

Najnovšie články
viac článkov