dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor zámennej zmluvy

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.1 Vzor zámennej zmluvy

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZÁMENNÁ ZMLUVA

uzavretá v zmysle ustanovenia §611 Občianskeho zákonníka

(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

uzavretá medzi stranami:

Meno a priezvisko: Peter Predávajúci

Rodné priezvisko: ...............................

Dátum narodenia: ..............................

Rodné číslo: ........................................

Trvale bytom: ......................................

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej ako len „Peter Predávajúci”)

a

Meno a priezvisko: Adam Kupujúci

Rodné priezvisko: ............................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: .....................................

Trvalé bytom: ...................................

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len ako „Adam Kupujúci”)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zámennej zmluvy:

(ďalej