dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržby

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.1 Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržby

Mgr. Laura Fotopulosova


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Spoločnosť: ...........................

(obchodné meno spoločnosti v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ...................................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu …

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ...........................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať za spoločnosť)

IČO: ....................................

(identifikačné číslo organizácie zo zápisu v OR)

DIČ: ....................................

(daňové identifikačné číslo v súlade z registrácie na daňovom úrade)

IČ DPH: ...............................