dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzatvorená v súlade s ust. § 657 OZ
medzi

1. Veriteľom:

meno, priezvisko: ............................

bydlisko : ......................................

číslo OP: .........................................

dátum narodenia: ..............................

(ďalej len veriteľ)

a

2. Dlžníkom

meno, priezvisko:.................................

bydlisko :............................................

číslo OP:.............................................

dátum narodenia:.................................

(ďalej len „dlžník“)

I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku v celkovej výške ............. €, slovom .................... eur, a dlžník sa zaväzuje, že poskytnutú pôžičku vráti veriteľovi do