dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.2 Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


ZMLUVA O ÚVERE

uzatvorená v zmysle ust. § 497 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Veriteľ:

obchodné meno: ....................

sídlo: .....................................

IČO: .....................................

DIČ: ...................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ..... oddiel Sro .... vložka č.

(ďalej ako „veriteľ“)

2. Dlžník:

obchodné meno: ...................

sídlo: ...........................

IČO: ...................................

DIČ: .....................................

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ...., oddiel Sro, vložka č. ……….............. (ďalej ako „dlžník“).

I.

Predmet

Najnovšie články
viac článkov