dnes je 21.7.2024

Input:

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení individuálnej účtovnej závierky

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.2 Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení individuálnej účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.Stiahnuť vzor

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

JABULAN, s. r. o. 
IČO : 12 355 677
so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 17777/N

konaného dňa 25. 3.2023 o 10:00 hod v sídle spoločnosti

Prítomní: spoločníci podľa listiny prítomných:

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa
  2. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie
  3. Záver

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Ladislav Vindický, ktorý

Najnovšie články
viac článkov