dnes je 21.4.2021

Input:

Zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku od 1. mája 2021

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.173 Zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku od 1. mája 2021

Mgr. Zuzana Šteflová – advokátska kancelária Hriadel§Heger

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, ako aj niektoré iné zákony, a ktorý bol dňa 8. 2. 2021 podpísaný prezidentkou Slovenskej republiky, je predovšetkým zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty.

K vydržaniu vlastníckeho práva všeobecne

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, ktorý v súčasnosti už patrí k tradičným právnym inštitútom. Vydržaním sa vlastnícke právo nadobúda originárne, a to na základe kvalifikovanej držby, ktorá musí trvať nepretržite po zákonom ustanovenú dobu, a to pri hnuteľných veciach tri roky a pri nehnuteľných veciach desať rokov, pričom do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Účelom vydržania je nepochybne zabezpečenie právnej ochrany tomu subjektu, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, alebo tomu, kto sa o vec po určitú dobu stará v domnienke, že s ňou môže nakladať ako s vlastnou. Spôsobilým predmetom vydržania môže byť akákoľvek vec, ktorá môže byť predmetom vlastníctva, avšak okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb, teda okrem vecí, ktoré majú nevyhnutne slúžiť napríklad na zabezpečovanie potrieb spoločnosti alebo na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že vydržaním sa poskytuje držiteľovi zákonná možnosť transformácie dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo.

Nové pravidlá vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Ôsma hlava s názvom „Konanie o potvrdení vydržania”, ktorá bola vyššie uvedeným návrhom zákona vložená za siedmu hlavu Civilného mimosporového poriadku, upravuje zreteľne podrobnejšie procesný postup v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním.

Zásadná zmena nastáva predovšetkým v subjekte, ktorý potvrdzuje vydržanie. Doposiaľ podľa platného právneho stavu vydržanie potvrdzoval notár, ktorý vyhotovil osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica obsahovala vyhlásenie účastníka konania k zákonom ustanoveným podmienkam vydržania tak, ako sú obsiahnuté v § 134 OZ Občianskeho zákonníka (okolnosti, vydržacia doba, nepretržitosť oprávnenej držby). Notársku zápisnicu o osvedčení vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zasielal notár príslušnému úradu (katastrálnemu odboru), ktorý následne vykonal zápis do katastra nehnuteľnosti záznamom. Čo znamená, že vydržanie sa deklarovalo v pomerne jednoduchom, krátkom a neverejnom konaní. Zo znenia návrhu zákona vyplýva, že na konanie o potvrdení vydržania bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť, čo znamená, že kompetencie notárov vo veci potvrdenia vydržania prechádzajú na súdy.

Konanie o potvrdení vydržania v zmysle návrhu zákona je návrhové konanie, ktoré teda možno začať len na návrh, pričom návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Konanie o potvrdení vydržania bude podliehať súdnym poplatkom vo výške 99,50 €. Zároveň navrhovateľ musí preukázať skutočnosti, na základe ktorých splnil podmienky vydržania. Ak sú splnené predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie a zverejni ho verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania. Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržanie, pričom lehota na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. Uvedený postup má predovšetkým informovať dotknuté osoby, ktoré sú uvedené na liste vlastníctva ako vlastníci alebo majú iné