dnes je 21.7.2024

Input:

Zmluva o vedení účtovnej evidencie

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.1 Zmluva o vedení účtovnej evidencie

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 


uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

  1. OBJEDNÁVATEĽ:
  2. ZHOTOVITEĽ:

JABULAN, s. r. o.

IČO: 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Ladislav Vindický – konateľ

- ďalej len ako objednávateľ

a

ÚČTIK, s. r. o.

IČO: 66 777 444

so sídlom SR, 811 00 Bratislava, Budovateľská 56

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 3356/B

oprávnený konať v mene spoločnosti : Jozef Pedantný – konateľ

- ďalej len ako zhotoviteľ

I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa

Najnovšie články
viac článkov