dnes je 13.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 51h

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.5.4 Komentár k ZDP § 51h

Ing. Ján Mintál


§ 51h

Osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby

  • Do osobitného základu dane sa zahrnuje príjem podľa § 3 ods. 1 písm. h), a to v zdaňovacom období, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

  • Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak

    1. daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) až r) vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou alebo má účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; skutočnou kontrolou sa rozumie aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom spoločnosti alebo subjektu a s výnosom z tohto majetku a účasťou sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní najmenej 10 %,